Newsletter

Otrzymuj informacje o naszych nowościach, promocjach i konkursach!
Bądź zawsze na bieżąco!

Zapisz się do newslettera!

Promocje!Okazje!Nowości!

Interpretując Pismo Święte

Interpretując Pismo Święte

cena: 39,00 zł

HIT wydawniczy 2015! Długo oczekiwana pozycja na religijnym rynku wydawniczym. To znakomity komentarz do trudnych wersetów Biblii. Autorzy dzieła stanowią grupę 49 uczonych adwentystycznych. Publikacja została zweryfikowana przez kilkudziesięcioosobowy zespół członków Komitetu Instytutu Badań Biblijnych w Stanach Zjednoczonych.Więcej szczegółów

Klienci, którzy kupili ten produkt, kupili także:

Do twoich zakupów polecamy również

Długo oczekiwana pozycja na religijnym rynku wydawniczym. To znakomity komentarz do trudnych wersetów Biblii. Autorzy dzieła stanowią grupę 49 wysoko wykwalifikowanych uczonych adwentystycznych. Publikacja została zweryfikowana przez kilkudziesięcioosobowy zespół członków Komitetu Instytutu Badań Biblijnych w Stanach Zjednoczonych. Tak więc nie tylko cała książka, ale także poszczególne rozdziały są dziełem zbiorowym. Redaktorem naukowym książki jest dr Gerhard Pfandl, który pochodzi z Austrii i jest obecnie emerytowanym wicedyrektorem Instytutu Badań Biblijnych w Silver Spring (Stany Zjednoczone).

 

Książka może być użytecznym narzędziem dla każdego, kto jest zainteresowany

zrozumieniem trudnych fragmentów Biblii. Tam, gdzie to możliwe,

podane jest tło historyczne, archeologiczne i religijne, objaśniające dane

zagadnienie. Książka powinna też pomóc czytelnikom w osobistym poszukiwaniu

głębszego zrozumienia poszczególnych zagadnień. Pismo Święte

bowiem jest zbyt głębokie, by mógł je wyjaśnić w zupełności jeden teolog

czy nawet grupa teologów. Jego lektura jednak połączona ze szczerą modlitwą

zawsze pozostaje ogromnym przeżyciem i błogosławieństwem”.

 

Dr Ángel Manuel Rodríguez

w latach 2001-2011 dyrektor Instytutu Badań Biblijnych w Silver

Spring (Stany Zjednoczone).

 

 

OD WYDAWCY POLSKIEGO

 

Książka „Interpretując Pismo Święte”opublikowana po raz pierwszy

w 2010 roku w Stanach Zjednoczonych zdobyła uznanie czytelników jako

niezwykle przydatny przewodnik po trudnych fragmentach Biblii. Głównie

dlatego, że z racji różnic kulturowych i upływu czasu nie łatwo jest

zrozumieć Pismo Święte bez wyjaśnienia jego tła społecznego i historycznego.

Stąd też zamierzeniem niniejszej polskojęzycznej edycji, będącej

owocem ogromnej pracy biblistycznej i egzegetycznej wielu znakomitych

uczonych, jest przybliżenie czytelnikowi Biblii, w kontekście fragmentów

uznawanych nieraz za trudne.

Jest rzeczą naturalną, że duży odstęp historyczny, kulturowy i językowy

pomiędzy czasami biblijnymi i współczesnością powoduje utrudnienia

w przekazie biblijnego przesłania. Wiele także rzekomych sprzeczności

w Piśmie Świętym wynikać może z ignorowania kontekstu stanowiącego

jedno z najważniejszych narzędzi interpretacyjnych.

Dla większości użytkowników tej książki, którzy nie uczyli się języka

greckiego ani hebrajskiego, nieocenione znaczenie mieć będzie zatem

przybliżenie kontekstu językowego, historycznego, geograficznego, kulturowego,

ekonomicznego i społecznego, w jakim powstawały księgi biblijne.

Rozumienie Biblii posiada bowiem fundamentalne znaczenie nie

tylko w doktrynie i dydaktyce wiary, czy też etyce, ale także w praktyce

życia zarówno jednostek, jak też dawnych i obecnych społeczeństw.

Patrząc natomiast z perspektywy historycznego wpływu Biblii na myśl

ludzką, możemy stwierdzić, że poznanie Pisma Świętego jest poznaniem

najważniejszej i najbardziej wpływowej księgi, jaką otrzymała ludzkość.

Jest to poznawanie samego Jezusa Chrystusa będącego centrum biblijnego

zwiastowania.

Mamy nadzieję, iż dzięki lekturze niniejszej książki pogląd jakoby Biblia

była księga trudną, przestanie w jakiejś mierze dotyczyć tych wszystkich,

którzy po tę księgę sięgną ponownie. Pamiętać jednak należy, iż

mimo próby udzielenia odpowiedzi na postawione w tym dziele pytania,

nie jest możliwe rozwianie wszystkich wątpliwości. Niezbędną pomocą

może się tu okazać korzystanie z wiernego i zrozumiałego przekładu Pisma

Świętego, wspomniana już analiza kontekstu, odniesienie do konkretnej

sytuacji czytelnika, a przede wszystkim modlitwa i otwartość umysłu.

Gdyż, jak zauważył ks. prof. Waldemar Chrostowski, znany katolicki biblista,

nie może być mowy o „owocnej lekturze Pisma Świętego bez ustawicznej

gotowości do wewnętrznej przemiany i szczerego nawrócenia”.

Oby więc lektura niniejszej publikacji stała się pomocna w lepszym

poznaniu Słowa Bożego, zachęciła do głębszych duchowych przemyśleń

oraz nowego spojrzenia na trudne teksty Biblii. Taka w gruncie rzeczy

jest prawidłowość każdej dobrze pojętej nauki i nauczania.

 

Mirosław Harasim

 

Spis treści:

Kto jest autorem Biblii?

Kto zdecydował, które księgi mają wejść w skład Biblii?

Dlaczego niektórzy chrześcijanie mają więcej ksiąg w swojej Biblii?

Jak wybrać właściwy przekład Biblii?

Czy w Biblii są błędy?

Czy Biblia jest historycznie wiarygodna?

Kto napisał Pięcioksiąg?

Czy Izajasz napisał prorocką Księgę Izajasza?

Czy prorok Daniel napisał Księgę Daniela?

Dlaczego istnieją aż cztery ewangelie?

Jak adwentyści dnia siódmego interpretują Księgę Daniela i Apokalipsę Jana?

Dlaczego niektóre proroctwa Starego Testamentu się nie spełniły?

Dlaczego chrześcijańscy uczeni interpretują Pismo Święte na tak wiele różnych sposobów?

Czy Księga Rodzaju uczy, że ziemia istniała w nieuformowanym stanie przed tygodniem stworzenia?

Czym było światło stworzone pierwszego dnia tygodnia stworzenia ?

Czy dni stworzenia były 24-godzinnymi dniami czy też nieokreślonymi okresami?

Czy istnieją dwa sprzeczne ze sobą sprawozdania stworzenia w Rdz 1 i Rdz 2?

Czy na podstawie nazw rzek możemy ustalić, gdzie znajdował się ogród Eden?

Dlaczego Adam i Ewa nie umarli natychmiast?

Czy Rdz 3,15 to proroctwo mesjanistyczne?

Z kim ożenił się Kain?

Kim byli „synowie Boży” ?

Jak wszystkie gatunki zwierząt, w tym dinozaury, zostały uratowane w arce?

Czy potop miał zasięg ogólnoświatowy?

Czy Bóg naprawdę znieczulił serce faraona?

Dlaczego Bóg powiedział, że patriarchowie nie znali Jego imienia „Jahwe”?

Jak ponad dwa miliony Izraelitów przeszły przez Morze Czerwone w ciągu jednej nocy?

Czy Bóg naprawdę zmienia zdanie?

Czy przepisy dotyczące zwierząt czystych i nieczystych nadal obowiązują?

Jaka była rola wypędzanego kozła?

Czy Kpł 18,22 potępia homoseksualizm?

Dlaczego uzasadnienie zachowywania szabatu w Pwt 5 jest inne niż w Wj 20?

Jak stwierdzenie: „Niech nie będzie wśród was ubogich” można pogodzić z zapowiedzią: „Ubodzy zawsze będą wśród was w tym kraju”?

Dlaczego Bóg polecił Izraelitom „nie zachować przy życiu żadnej żywej istoty” z kananejskich narodów, w tym kobiet i dzieci?

Czy Stary Testament dopuszcza rozwód i ponowne małżeństwo?

Jak to możliwe, że Mojżesz opisał własną śmierć?

Czy Jozue naprawdę podbił cały Kanaan?

Czy Bóg polecił Samuelowi kłamać?

Czy czarownica z En-Dor naprawdę wywołała Samuela?

Kto pobudził Dawida do przeprowadzenia spisu w Izraelu?

Arawna czy Ornan?

Czy Achazjasz objął władzę w dwunastym, czy jedenastym roku Jorama?

Ile lat miał Jehojachin (Joachin), kiedy został królem?

Czy ósmy rozdział Księgi Przysłów odnosi się do Chrystusa?

Czy Prz 31 pozwala na picie napojów alkoholowych?

Czy Iz 7,14 mówi o dziewicy czy o „młodej kobiecie”?

Czy Hebrajczycy wierzyli, że ziemia ma cztery krańce?

Czy „zawsze” oznacza wieczne męki?

Czy Bóg tworzy zło?

Czy na nowej ziemi będzie istnieć śmierć?

Czy nowe przymierze w Księdze Jeremiasza jest naprawdę nowe?

Czy proroctwo przeciwko Tyrowi naprawdę się spełniło?

Kim są Gog i Magog wymienieni w proroctwach?

Dlaczego siedem czasów w Dn 4 nie powinno być interpretowane z zastosowaniem zasady „dzień za rok”?

Czy mały róg wyrósł z jednego z czterech rogów kozła, czy z jednej ze stron świata?

Kim jest mały róg w Dn 8?

Czym jest „oczyszczenie świątyni” w Dn 8,14?

Czy dwa tysiące trzysta wieczorów i poranków w Dn 8,14?

Jaki jest związek między dwa tysiące trzystoma wieczorami-porankami z Dn 8,14 a siedemdziesięcioma tygodniami z Dn 9,24-26?

Kim jest Michał z Dn 12,1?

Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział, że mamy być „doskonali”?

Czym jest nieprzebaczalny grzech?

Czy Piotr jest „skałą”, na której Jezus zbudował Kościół?

Czy Jezus dał Kościołowi władzę odpuszczania grzechów?

Czy Jezus dopuszczał rozwód i ponowne małżeństwo?

Czy znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach już się wypełniły?

Co Jezus rozumiał przez „to pokolenie”?

Czy bezbożni płoną wiecznie w piekle?

Czy współcześni Izraelici są odpowiedzialni za śmierć Jezusa?

Czy Jezus uznał wszystkie pokarmy za czyste?

Czy Jezus nazwał kobietę „psem”?

Czy przypowieść o bogaczu i Łazarzu uczy o nieśmiertelności duszy?

Czy łotr umierający na krzyżu udał się do raju w dniu, w którym zmarł?

Czy prawo Mojżeszowe zostało zastąpione łaską Jezusa?

W jakie wino zamienił Jezus wodę w Kanie Galilejskiej?

Dlaczego żydowscy przywódcy oskarżali Jezusa o przestępowanie szabatu?

Czy spotkanie wspomniane w Dz 20,7 było niedzielnym nabożeństwem?

Czym jest gniew Boży i jak się przejawia?

Czy Paweł potępił homoseksualizm jako grzech?

Czy Rz 5,12 uczy o grzechu pierworodnym?

Co miał na myśli apostoł Paweł, gdy napisał, że nie jesteśmy „pod prawem, lecz pod łaską”?

W jakim sensie Chrystus jest kresem prawa?

Czy wszyscy Żydzi będą zbawieni?

Czy ma znaczenie to, który dzień tygodnia jest dniem nabożeństwa?

Czy Paweł uczył, że chrześcijaninowi wolno robić wszystko, co chce?

Czy lepiej jest pozostać samotnym niż wstąpić w związek małżeński?

Dlaczego kobiety powinny nakrywać głowę podczas zgromadzeń kościelnych?

Czym są języki wspomniane w 1 Liście do Koryntian?

Co Paweł miał na myśli, mówiąc o „wyjściu z ciała i zamieszkaniu u Pana”?

Jakie prawo jest wychowawcą prowadzącym nas do Chrystusa?

Czy Chrystus na krzyżu unieważnił prawo?

Czy żona powinna się podporządkowywać mężowi?

Czy szabat, siódmy dzień tygodnia, jest „cieniem spraw przyszłych”?

Co apostoł miał na myśli, gdy powiedział, że Jezus musiał się nauczyć posłuszeństwa?

Czy przebaczenie nadal jest dostępne dla tych, którzy odpadli?

Czym jest przymierze w Liście do Hebrajczyków?

Czy Hbr 9,8 odnosi się do miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni?

Czy Jakub uczy sprawiedliwości z uczynków?

Kim są „duchy będące w więzieniu”, którym Jezus zwiastował?

Czy 1 J 3,9 uczy, że nawróceni chrześcijanie nie grzeszą?

Czy w 1 J 5,7-8 jest mowa o Trójcy?

Czy źli aniołowie są trzymani w płonącym piekle?

Kim są sto czterdzieści cztery tysiące i wielki tłum?

Kim są dwaj świadkowie w Ap 11?

Co oznaczają słowa: „dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi”?

Czym jest „duch proroctwa”?

Piorą swoje szaty” czy „czynią przykazania jego”?


UWAGA!

Wszelkie prawa zastrzeżone! 

Kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie tego czasopisma w całości lub fragmentach jest zabronione zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994/24/83) i każdy kto bez zezwolenia to robi podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny« (art.117.1)”

 

  • Wydawca Znaki Czasu
  • Autor praca zbiorowa, redaktor naukowy: Gerhard Pfandl.
  • Stron 472
  • Format 235 x 175
  • Oprawa miękka

Wpisz swój nr - oddzwonimy...

Jeśli chcesz o coś zapytać lub złożyć zamówienie przez telefon, zostaw swój numer kontaktowy. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą.

Darmowa dostawa

Do darmowej dostawy zostało Ci:

200

Kurier DPD Poczta Polska payu

Partnerzy

książka Wielki bój Fundacja Źródła Życia Biblia mówi
zycietocud_okladka_front.jpg www.zycietocud.pl
Uprowadzony